Do odvolání možné nakupovat pouze cibulákové výrobky close

Reklamační řád společnosti Český porcelán, a. s.


Sídlo: Tovární ulice 605/17, Dubí u Teplic, PSČ 41701
Identifikační číslo: 00174238
DIČ: CZ00174238

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 101
(dále jen „Prodávající“)

pro reklamaci zboží,

včetně zboží zakoupeného prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese
www.royaldux.cz

Kontaktní údaje Prodávajícího:
Kontaktní adresa:     Český porcelán, akciová společnost
                                 závod Royal Dux
                                 Sadová ulice 1414
                                 419 01 Duchcov
Kontaktní e-mail:     odbyt.royaldux@cesky.porcelan.cz
Kontaktní telefon:    (+420) 417 835 261
Kontaktní fax:          (+420) 417 835 416
     

 1. Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky za jakost, v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění, a je-li Kupujícím spotřebitel, zákona č. 634/1995 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
   
 2. Práva z vadného plnění, včetně záruční odpovědnosti, uplatňuje Kupující u Prodávajícího na Kontaktní adrese Prodávajícího (další způsoby uplatnění vad dle Reklamačního řádu nejsou tímto jakkoli omezeny). Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované zboží.
   
 3. Prodávající zejména odpovídá Kupujícímu za to, že v době, kdy Kupující zboží převzal:
  a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly dle Vnitropodnikových podmínek
  b) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  c) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
   
 4. U veškerého nového zboží prodávaného Prodávajícím Kupujícímu, který je spotřebitelem, odpovídá Prodávající Kupujícímu za to, že zboží při převzetí může mít vady dle Vnitropodnikových podmínek a že se další vady u spotřebního zboží nevyskytnou v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží Kupujícím. Pokud je v záručním listu nebo přímo na zboží uvedena delší doba než podle předchozí věty, uplatní se tato delší doba. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Není-li Kupující spotřebitelem, není mu záruka za jakost poskytována.
   
 5. V případě, že se v průběhu záruční doby uvedené v článku 4 tohoto reklamačního řádu vyskytne vada zboží, pro kterou nemůže být zakoupený výrobek používán zcela řádně, a tuto vadu lze odstranit, má Kupující právo na jeho bezplatnou opravu.U odstranitelné vady na dosud nepoužitém výrobku má Kupující právo místo odstranění vady požadovat výměnu vadného výrobku za bezvadný.
   
 6. V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, má Kupující právo na výměnu zboží, na přiměřenou slevu z kupní ceny anebo má právo od kupní smlouvy odstoupit.
   
 7. Práva z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující o vadě před převzetím věci věděl, nebo pokud vadu sám způsobil. Kupující nemá právo od kupní smlouvy odstoupit, ani požadovat dodání nové věci, pokud nemůže věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel, vyjma případy stanovené zákonem.
   
 8. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.
   
 9. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u Prodávajícího (nebo osoby určené k opravě) bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Doručené reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vystaví Prodávající písemné potvrzení.
   
 10. Dnem uplatnění reklamace se rozumí den, kdy bylo zboží doručeno na Kontaktní adresu Prodávajícího, do jakékoliv provozovny Prodávajícího nebo do sídla či místa podnikání Prodávajícího.
   
 11. Prodávající přijme všechny zaslané reklamace a reklamační komise rozhodne o uznání či neuznání každého jednotlivého výrobku.
   
 12. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna po uplynutí stanovené záruční doby, a dále na opotřebení zboží způsobené jeho užíváním. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným skladováním. U věcí prodávaných za nižší cenu Prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána a na toto zboží se nevztahuje právo výměny a další slevy, vady na zboží jsou dané Vnitropodnikovou normou.
   
 13. Reklamaci lze uplatnit následujícím způsobem:
  a) Informování Prodávajícího telefonicky, e-mailem či písemně.
  b) Vyplnění a odeslání online reklamačního formuláře.
  c) Doručení reklamovaného zboží (jinak než na dobírku, kterou Prodávající nepřebírá) na Kontaktní adresu Prodávajícího (nebo osoby určené k opravě), do jakékoliv provozovny Prodávajícího nebo do sídla či místa podnikání Prodávajícího. Při zasílání je Kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Ke zboží je vhodné přiložit doklad o zakoupení zboží či fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace. Nic z výše uvedeného nebrání pozitivnímu vyřízení reklamace dle zákonných podmínek.
   
 14. Prodávající neodpovídá za újmu na zdraví osob, případně újmu na majetku a zboží, které budou zapříčiněné neodborným zacházením, či zneužitím zboží, popřípadě nedbalostí.

Tento Reklamační řád je platný a účinný od 10. 9. 2014.


Formulář pro výměnu, vrácení nebo reklamaci zboží